โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย กฎระเบียบและขอบข่ายงานโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) พ.ศ.2546 เพื่อเป็นแม่แบบการปกครองนักเรียนภายในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จึงตราระเบียบข้อบังคับไว้ดังนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จึงตราระเบียบข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกฎ และขอบข่ายงานปกครองนักเรียน”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับนี้นับจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบข้อบังคับ

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“ครู” คณะครู ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“ผู้อำนวยการสถานศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“สภา” หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“สารวัตรนักเรียน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภานักเรียนให้ปฏิบัติงานตามที่สภานักเรียนมอบหมาย
“ระเบียบข้อบังคับ” หมายถึง ระเบียบข้อบังคับให้ใช้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายนักเรียน

ข้อ 4. ให้นักเรียนแต่งกายขณะที่อยู่ในโรงเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ 5. เครื่องแต่งกายนักเรียนในระดับปฐมวัย ให้แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้

(1) นักเรียนหญิงสวมเสื้อคอบัวสีขาว ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เจาะรังดุม แขยปล่อย มีกระดุมด้านหน้า 2 เม็ด ด้านหลัง 2 เม็ด ติดกระเป๋าที่หน้าอด ด้านซ้ายปัก ชื่อ - นามสกุล เหนือกระเป๋าซ้ายด้วยไหมสีน้ำเงิน ปักตราพ่อขุนรามคำแหงที่หน้าอดเสื้อ ด้านขวามือด้วยไหมสีน้ำเงินเช่นเดียวกัน
(2) กระโปรงสีฟ้าจีบรอบ เจาะรังดุมที่ขอบกระโปรงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ที่ ติดซิปกระโปรงด้านข้าง
(3) นักเรียนชาย สวมเสื้อคอฮาวายสีขาว ผ่าอกตลอด ติดกระดุมกลมสีขาว เจาะรังดุม แขนปล่อย เสื้อจีบเอวเป็นเกล็ดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง มีขอบชายเสื้อหนา ประมาณ 1-1.5 นิ้ว ติดกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ปักชื่อ ชื่อสกุลเหนือกระเป๋าซ้ายด้วยไหมสีน้ำเงิน ปักตราพ่อขุนรามคำแหงที่หน้าอกเสื้อด้านขวามือด้วยไหมสีน้ำเงินเช่นเดียวกัน
(4) กางเกงขาสั้นสีฟ้า ผ่าหน้าติดกระดุมตรงกลางหรือติดซิปก็ได้ เอวจีบรูดด้านหลัง โดยสอดแถบยางยืดไว้ในขอบกางเกง มีกระเป๋ากางเกงด้านขวามือ
(5) รองเท้า ทั้งนักเรียนหญิงและชาย สวมรองเท้าสีดำไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสั้นสีขาวพับแค่ข้อเท้า
(6) ชุดนอน นักเรียนทุกชั้นใช้ชุดนอนอิสระแบบใดก็ได้ ควรติดชื่อหรือเขียนชื่อด้วยดินสอเขียนผ้า หรือปากกาเคมีแบบกันน้ำที่ชายผ้าด้านในชุดนอนด้วย

ข้อ 6. เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ดังนี้

ข้อ 6.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ประกอบด้วย (1) เสื้อคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม. ใช้กระดุมขาวกลม แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดเหนืออกเบื้องซ้าย ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 ซ.ม. ลึกตั้งแต่ 10 ซ.ม. ถึง 15 ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ที่เหนืออกด้านขวาปักตราพ่อขุนรามคำแหงด้วยไหมสีน้ำเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ปักชื่อนักเรียนที่เหนืออกเบื้องซ้ายด้วยไหมสีน้ำเงินเหนือกระเป๋า
(2) กางเกงแบบไทยขาสั้นเหนือเข่า ใช้ผ้าเนื้อหนาสีดำ ส่วนความกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง ห่างจากขาตั้งแต่ 8 ซ.ม. ถึง 12 ซ.ม. ผ่าตรงส่วนหน้าใช้กระดุมขนาดขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 ใบเวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย
(3) เข็มขัดหนังสีดำ กว้างตั้งแต่ 3 ซ.ม. ถึง 4 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวโลหะสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีดำ 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1 ซ.ม. สำหรับสอดปลายเข็มขัดที่ใช้คาดทับกางเกง
(4) รองเท้าแบบนักเรียน หุ้มส้นชนิดผูกสีดำ ไม่มีลวดลาย ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าสั้นสีขาว
ข้อ 6.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ประกอบด้วย
(1) เสื้อสีขาวปล่อยตรง ปกคอบัวผ่าตลอด ติดกระดุมสีขาว 5 เม็ด มีแถบน้ำเงินกว้างประมาณ 2 ซ.ม. สอดไว้รอบคอใต้ปกไขว้ปลายทั้ง 2 ไว้ด้านหน้า ติดกระดุมโลหะลายหลักศิลา หน้าอกเสื้อด้านขวาปักตราพ่อขุนรามคำแหงด้วยไหมสีน้ำเงิน มีกระเป๋าล่างด้านขวา
(2) รองเท้า แบบหุ้มส้นปลายเท้าหัวมนชนิดมีสายลัดหลังสีดำ ไม่มีลวดลาย ให้ใช้ประกอบกับถุงเท้าสั้นสีขาว
ข้อ 7. เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ดังนี้
ข้อ 7.1 เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ประกอบด้วย
(1) เสื้อใช้ผ้าโทเรสีขาว ผ่าหน้าติดกระดุมสีขาว แขนสั้น ตัวเสื้อปล่อยยาวไว้นอกกระโปรง
(2) ปกเสื้อด้านขวาปักจุดด้วยไหมสีน้ำเงิน ดังรูป
(3) ปักเครื่องหมายพ่อขุนรามคำแหงด้วยไหมสีน้ำเงินด้านขวาด้านล่างปักสัญลักษณ์
(4) อกด้านซ้ายปัก ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน มีแถบสีกรมท่ากว้างประมาณ 2 ซ.ม. ไว้รอบ กระดุมโลหะสีเงินลายดุนตรามหาวิทยาลัย
(5) กระโปรงผ้าใช้ผ้าโทเรสีกรมท่า ด้านและด้านหลังพับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับกลีบขอบล่างลงมา 2-3 นิ้ว ชายกระโปรงคลุมเข่าลงมา 5 นิ้ว
(6) ทรงผมนักเรียนยาวพอเพียง ยาวเกินต้องรวบไว้ให้เรียบร้อย ใช้โบว์สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(7) ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบเรียบ พับขอบ ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา
(8) รองเท้าหนังสีดำ หัวมน มีสายลัด ไม่มีลวดลาย
ข้อ 7.2 เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ประกอบด้วย
(1) เสื้อใช้ผ้าสีโทเรสีขาว คอเชิ้ต ไม่มีจีบหลัง สีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก กระเป๋าเสื้อขนาด 8-10 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม.
(2) ปกเสื้อด้านขวาปักจุดด้วยไหมสีน้ำเงิน ดังรูป
(3) ปักเครื่องหมายพ่อขุนรามคำแหง ด้วยไหมสีน้ำเงินด้านขวา ด้านล่างปักสัญลักษณ์
(4) อกด้านซ้ายปักชื่อ นามสกุลของนักเรียน
(5) กางเกงใช้ผ้าโทเรสีดำ ขาสั้นเหนือเข่า 5 ซ.ม. ความกว้างห่างจากขา 8-12 ซ.ม. พับปลายขาเข้าใน 5 ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ พับออกนอก
(6) ทรงผม ใช้ทรงนักเรียนหรือทรงสุภาพ ไม่ยาวจนเกินควรและไม่ไว้จอน ไม่ไว้หนวดและเครา
(7) เข็มขัดหนังสีดำ หัวโลหะสีเงิน สายดุนหลักศิลา
(8) ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบเรียบ พับขอบ ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา
(9) รองเท้าแบบนักเรียน หุ้มส้นชนิดผูกสีดำ ไม่มีลวดลาย
ข้อ 8. ชุดพลศึกษา ให้ใช้ชุดที่ทางโรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น
ข้อ 9. ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด (ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ) ไม่นำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน

ระเบียบการปฏิบัติตนในโรงเรียน

ข้อ 10. ให้นักเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดให้โดยเคร่งครัด
ข้อ 11. ห้ามนักเรียนเสพสิ่งเสพติดและสิ่งของมึนเมาทุกชนิด เช่น ฝิ่น เฮโรอิน กัญชา บุหรี่ ทินเนอร์ ยาบ้า สุรา เบียร์ ฯลฯ
ข้อ 12. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
ข้อ 13. ห้ามนักเรียนทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน
ข้อ 14. ห้ามลักขโมยสิ่งของต่างๆ ของผู้อื่นทั้งใน และนอกโรงเรียนโดยเด็ดขาด
ข้อ 15. ห้ามทำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
ข้อ 16. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการไปกลับโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) นักเรียนที่โดยสารรถยนต์ทุกชนิดมาโรงเรียน ให้ลงจากรถที่หน้าประตูโรงเรียน โดยเดินขอบถนนด้านขวามือ
(2) นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาส่งโดยรถทุกชนิดให้ลงรถที่หน้าประตูแล้วเดินเข้าโรงเรียนแล้วปฏิบัติตามข้อ 16(1) ยกเว้นกรณีฝนตก ให้เข้ามาส่งภายในบริเวณโรงเรียนได้
(3) นักเรียนที่ขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้ลงจากรถที่หน้าประตูโรงเรียน แล้วจูงรถชิดขอบถนนด้านขวามือ ไปถึงโรงเก็บรถที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น
(4) ในเวลากลับบ้านนักเรียนที่กลับโดยรถยนต์ รอขึ้นรถที่บริเวณโรงเรียนจัดให้จนกว่ารถจะ มารับ ยกเว้นในกรณีที่ฝนตกให้เข้ามารับภายในบริเวณโรงเรียนได้
(5) นักเรียนที่ขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนต์มาโรงเรียน ในเวลากลับให้จูงรถเดินชิดขอบถนนด้านขวามือเมื่อผ่านประตูโรงเรียนจึงขี่รถได้
(6) กรณีที่ผู้ปกครองมารับให้รอผู้ปกครองในบริเวณที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น
(7) เวลา 15.30 น. ปิดประตูรั้วหน้าโรงเรียนจนกว่าจะจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจึงปล่อย
ข้อ 17. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพธงชาติ และเวลาเลิกเรียน
(1) ให้นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงเวลา 8.00 น.
(2) ในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกคนต้องอยู่ในความสงบไม่หยอกล้อกัน
(3) ให้เข้าเรียน เวลา 8.30 น. ทุกวัน
(4) ถ้าหากมีอุปสรรคไม่สามารถจะเข้าแถวเคารพธงชาติได้ตาม ข้อ 16(1) ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่อื่น ที่ทางโรงเรียนกำหนดให้
(5) ให้เลิกเรียนเวลา 15.30 น. ยกเว้นมีนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Go Genius) และมีกิจกรรมพิเศษ
ข้อ 18. ข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ห้ามซื้อหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในเวลาเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น น้ำดื่มที่ทางโรงเรียนจัดไว้บริการโดยให้เปล่าเท่านั้น
(2) การซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้จัดซื้อโดยเฉพาะที่ทางโรงเรียนจำหน่ายเท่านั้น และให้ซื้อระหว่าง 11.30 น. ถึงเวลา 12.30 น. และหลังเลิกเรียนเท่านั้น
(3) นักเรียนที่รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้หรือนักเรียนที่นำอาหารมาเองให้รับประทานอาหารระหว่างเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.30 น. การรับประทานอาหารจะต้องไม่หกเลอะเทอะและเก็บกวาดบนโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนลุกจากที่นั่ง
(4) ห้ามนักเรียนที่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดจากผู้นำมาขายในโรงเรียนโดยที่ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ขาย
(5) หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นำภาชนะไปเก็บไว้ในที่ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้
(6) การซื้ออาหารให้เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง
(7) ห้ามนำอาหารออกจากโรงอาหาร หรือรับประทานอาหารนอกโรงอาหาร นักเรียนที่นำอาหารมาเองให้นำไปรับประทานในโรงอาหาร
ข้อ 19 ข้อปฏิบัติในการทำความเคารพ
(1) ให้นักเรียนทำความเคารพครู อาจารย์โดยวิธีไหว้
(2) เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียน ให้ทำความเคารพครูเวรที่หน้าประตูโรงเรียน
(3) ให้นักเรียนทุกคนทำความเคารพแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ข้อ 20. ข้อปฏิบัติในการใช้ส้วมและห้องน้ำ
(1) ให้นักเรียนใช้ส้วมที่โรงเรียนกำหนดไว้
(2) ให้ใช้ส้วมแยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างชายกับหญิง
(3) เมื่อใช้ส้วมเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดทุกครั้ง
ข้อ 21. ข้อปฏิบัติในการรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณสนามโรงเรียน
(1) ให้นักเรียนที่เป็นเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน ทำให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
(2) รักษาความสะอาดบริเวณเขตรักษาความสะอาด ให้แต่ละชั้นทำความสะอาดเขตรักษาความสะอาดที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
(3) ห้ามนักเรียนทุกคนทิ้งเศษกระดาษ และเศษขยะทุกชนิดลงบนพื้นของอาคารและสนาม โรงเรียนโดยเด็ดขาด ให้ทิ้งขยะในที่รองรับที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น
ข้อ 22. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
(1) ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต และระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 15.30 น.
(2) ผู้มีอำนาจให้ออกนอกโรงเรียนคือผู้บริหารโรงเรียนและครูเวร

การลงโทษนักเรียน

ข้อ 23. ให้ใช้หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนระดับประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาการโดยอนุโลม
ข้อ 24. เกณฑ์การลงโทษ
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
(3) การภาคทัณฑ์
(4) พักการเรียน
(5) ย้ายสถานศึกษาหรือให้ออก
ข้อ 25 ผู้มีสิทธิลงโทษนักเรียน มีดังนี้
(1) ครูประจำชั้น ครูเวรประจำชั้น
(2) ครูฝ่ายปกครอง
(3) ครูที่ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน
การลงโทษตามข้อ 24 (2) (3) (4) (5) ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบทุกครั้ง

อำนาจหน้าที่ของสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน

ข้อ 26. อำนาจการลงโทษนักเรียนของสภานักเรียนให้ปฏิบัติอยู่ในระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียนดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) แจ้งให้ครูเวรทราบหรือครูฝ่ายปกครอง หรือผู้อำนวยการ
ข้อ 27. ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในโรงเรียนหรือผู้อำนวยการมอบหมาย
ข้อ 28. ดำเนินการให้บริการด้านเสียงตามสาย โดยปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนโดยเคร่งครัด

ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายนักเรียน

ข้อ 29. การกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติที่การกระทำที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง หรือผู้อำนวยการแล้วแต่กรณีหรือผู้มีอำนาจวินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30. การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อปฏิบัตินี้ คณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียนอาจเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นมติของคณะกรรมการครูในโรงเรียน