ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2563

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๗๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ 

 

ขอบเขตของานและรายละเอียดของงาน (TOR)  คลิกที่นี่ 

 

รายการอาหารกลางวันระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่