การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โรงเรียนได้กระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถ และมีความมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่