ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564
 
เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อาจจะมีความรุนแรงขึ้น ทางโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
เป็นห่วงลูกๆไทยชุมพลทุกคน ให้ลูกๆเก็บตัวอยู่บ้าน ดูแลสุขภาพ