ประกวดราคาซื้อโครงการจัด หาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/64

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัด หาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,815,952.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกวดราคาซื้อโครงการจัด หาสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่ 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่