ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2564

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,076,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ 

 

ขอบเขตของานและรายละเอียดของงาน (TOR)  คลิกที่นี่ 

 

รายการอาหารกลางวันระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  คลิกที่นี่ 

 

รายการอาหารกลางวันระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่