image
นางอัมพวัน สายใหม

รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน

image
นางสาวขนิษฐา สีสมุดคำ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

image
นางสุรารีวรรณ มั่นยวน

รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

image
นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มพิพัฒน์ชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา