image
นายสุพรต บุญจันทร์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
นายวัฒนา เรื่องปัญญาวัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
นายธงชัย กิจสนาโยธิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางจุฑารัตน์ ศรีปุงวิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางสมพร แซ่ห่าน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางบุญพริ้ง เชยวัดเกาะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นายสมคิด สมรเสถียรพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางสิริรัตน์ โพธิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นายโนรี กลิ่นทับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นายชูชีพ ภู่อรุณ

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

image
นางทุเรียน พรมมิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image
ดร.ปรีชา แก้วกอ

เลขาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

image
นางสาวรัชชนก ศรีเจริญ

ผู้แทนศิษย์เก่า

image
นางสาวแสงจันทร์ ถวิลอำพันธ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

image
นางจิตตา บุญสิงห์

ผู้แทนผู้ปกครอง