image
นางจุฑารัตน์ ศรีปุงวิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
นายวัฒนา เรื่องปัญญาวัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
นายโนรี กลิ่นทับ

ผู้แทนศาสนา

image
นายชูชีพ ภู่อรุณ

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

image
นางสาวแสงจันทร์ ถวิลอำพันธ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

image
นางวรรณดี ศิลปศร

ผู้แทนศิษย์เก่า

image
นางนพรัตน์ ตั้งสวัสดิ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

image
นางทุเรียน พรมมิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางสมพร แซ่ห่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางสิริรัตน์ โพธิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นายสุพรต บุญจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นายประสาน อรุณวิง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image
นางอัมพวัน สายไหม

กรรมการและผู้เลขานุการ