image
นายพิเชฐ ไทยกล้า

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

image
นายอธิราช วรรณา

รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

image
นายปรีชา แก้วกอ

รองนายเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

image
นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์

รองนายเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

image
นายกรภัทร จันทร์แรม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

image
นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

image
นายสุด อยู่พุ่ม

ประธานสภาเทศบาล

image
นายวีระพงษ์ วรรณบุตร

รองประธานสภาเทศบาล

image
นายชูชีพ ภู่อรุณ

สมาชิกสภาเทศบาล

image
น.ส.น้ำเงิน แสงใส

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายประสาน อรุณวิง

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายพรชัย กรรณิกา

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นางพัฒสอน ดอนพิมพา

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายพายัพ สุขสันต์

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายไพรัช บุญปรางค์

สมาชิกสภาเทศบาล

image
น.ส.ศรีวรรณ พรหมปั้น

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายศุภมงคล พูลสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายสมควร ขวัญเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายสมบัติ สงวนทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายสมศักดิ์ เวชสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายสำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นายสุพรต บุญจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

image
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ

ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

image
นางศุภลักษณ์ ปะละไทย

รองปลัดเทศบาล

image
นางแสงแข หริมเทพาธิป

รองปลัดเทศบาล

image
นางพิมลพรรณ สุขสวรรค์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

image
นางกฤษณา เสือทอน

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

image
นางอำพร ทองงาม

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

image
นายสุรินทร์ จำเนียร

ผอ.กองการศึกษา

image
นายทวี มณีเสวต

ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

image
นายพนารัตน์ กันถา

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

image
นางพรนิภา ภู่เจริญ

หน.งบประมาณ รก.ผอ.กองวิชาการ แผนงาน

image
น.ส. ขนิษฐา สีสมุดคำ

รอ.รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ

image
นายสังเวียน สายไหม

ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย