ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2496 โดย นายเดชะ เดชะศิริ อดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ติดต่อกับ พระมหาดำรงพัทธญาโน เจ้าอาวาส ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพลเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล” ปี พ.ศ.2501 พระครูดำรงพัทธญาโนกับนางเยาวภา บูชาเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้ริเริ่มให้ก่อสร้างให้เป็นอาคารเอกเทศถาวรโดยอาศัยความศรัทธาบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์ของประชาชนในท้องถิ่น สมทบกับเงินอุดหนุนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2503 จนกระทั่งมีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง เปิดทำ การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่ พระครูดำรงพัทธญาโน และประชาชนที่ได้ช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา ได้โอนสถาบันแห่งนี้เข้าเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

          - ระหว่าง พ.ศ.2503 – 2505 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรกตามแบบโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา 1 หลัง สิ้นงบประมาณ 232,742 บาท ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2506 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 1” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.7

          - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา โอนโรงเรียนนี้ไปเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งโอนครูที่สมัครใจโอนเข้ามาสังกัดเทศบาลด้วย

          - ปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 2”- วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” - พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 125,000 บาท ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเทศบาล 1 และอาคารเรียนเทศบาล 2 (ต่อเติมชั้นล่างเป็นผนังคอนกรีต)

          - พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารหลังที่ 3 แบบ 502 (แบบป้อมเพชร) ของกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 573,750 บาท เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 3”

          - วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2515 เปิดป้ายอาคารเรียนเทศบาล 3- พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน 1 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท สร้างแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 4”

          - วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณ 1,260,000 บาท จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น แบบ 511 โดยรื้อถอนอาคารเทศบาล 1 ออกแล้วสร้างใหม่บนพื้นที่เดิม ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท สมทบก่อสร้างอาคารแบบ 511 เป็นตึก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังนี้ เป็นเงิน 2,610,000 บาท

          - ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,400,000 บาท และได้รับงบประมาณสมทบจากเทศบาล 600,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร4) รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 และได้รับงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 160,000 บาท และนายบุญสรวง ลิมประพันธ์ สมทบอีก 22,000 บาท ต่อเติมระเบียงหน้าห้องประชุมอาคาร 1

          - ปีงบประมาณ 2538 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 4,600,000 บาท ก่อสร้างอาคาร โดยรื้อถอนอาคาร 2 ออก และสร้างใหม่แทนที่เดิม จำนวน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2540 และต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2541 จำนวน 4,689,000 บาท จากอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นละ3ห้องเรียนต่อเติมจากอาคาร 2 เดิม ภายในอาคารเรียนมีห้องสุขาและที่ปัสสาวะสำหรับนักเรียน ทุกชั้น

         - ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารรุ่งอรุณ) เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท มีห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน และห้องอำนวยการ 4 ห้อง

          - ปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 แทนอาคารหลังเดิม เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง จำนวน 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท

          - ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ซึ่งมีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตวัดไทยชุมพล บนพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 2 งาน
ทิศเหนือ ติดกับ ที่ทำการประปาสุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ โรงเรียนอุดมดรุณี
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนจรดวิถีถ่อง
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำยม

ปัญฺญา ว ธ เนน เสยฺโย อ่านว่า ปัน – ยา – วะ – ทะ – เน – นะ – เสย – โย
แปลว่า “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”

เป็นรูปพระร่วงถือดาบและโล่ยืนอยู่บนแผนที่ประเทศไทย
พระร่วง หมายถึง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรไทย
แผนที่ประเทศไทย หมายถึง การขยายพระราชอาณาจักรออกไป อย่างกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นปึกแผ่น
เสาหลัก 4 หมายถึง การปกครองโดยใช้พรหมวิหาร 4 ในการบริหาร และดูแลทุกข์สุขของประชาราษฎร

ฟ้า - ขาว สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่ง ความมีศักดิ์ศรี รักเกียรติยศ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในศาสนา

ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ

จุดเน้นที่ 1 Resort office หมายถึง สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ทั้งภายในภายนอกให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 2 E - office (สำนักงานอิเลคทรอนิกส์) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 3 เชิญหน่วยงานสร้างสรรค์โรงเรียน เชิญชวนให้หน่วยงาน / องค์กร / บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษา เร่งรัดเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง และรณรงค์ให้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ+สายอาชีพ)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 5 ICT เพื่อการเรียนรู้ หมายถึงการบริการให้ข้อมูล การศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตการใช้ e-learning ระบบเครือข่าย ระบบเสียง ระบบภาพ
จุดเน้นที่ 6 พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เป็นการสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีคุณภาพเกิดผลดีต่อการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาการอ่านการเขียน เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ อ่านออก เขียนได้ / อ่านคล่อง เขียนคล่อง / อ่านเป็น เขียนเป็น
- จัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
- ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน
จุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ
- ครูนำการเปลี่ยนแปลง
- การออกแบบการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มีการวิจัยชั้นเรียน / เยี่ยมบ้านนักเรียน
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ / ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู / ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 9 4 เรื่องประเทืองปัญญา เป็นการพัฒนาครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
จุดเน้นที่ 10 1 คน 1ปี 1 นวตกรรม ครูและบุคลากร คิดค้นเทคนิควิธีการ หรือสื่อเครื่องมือ เช่น แบบฝึกต่างๆ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอนแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
จุดเน้นที่ 11 ครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรรับรางวัล ระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
จุดเน้นที่ 12 คุณธรรมนำความรู้ เน้นปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ ค่านิยม 12 ประการ ของนายกรัฐมนตรีให้กับนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสาก

- ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา
- ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
- ส่งเสริมระบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จุดเน้นที่ 13 พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
- การเทียบเคียง ระหว่างโรงเรียนของตนเองกับโรงเรียนชั้นนำอื่นๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน
จุดเน้นที่ 14 สร้างจุดขายที่แตกต่าง พัฒนาโรงเรียนให้มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
จุดเน้นที่ 15 ดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น
จุดเน้นที่ 16 SBMLD (School Based Management for local Development) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
- เน้นความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา
- การศึกษาในระบบ / การศึกษานอกระบบ / การศึกษาตามอัธยาศัย

โรงเรียนได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ

1. ระดับก่อนประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ขวบ
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ขวบ
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ขวบ
2. ระดับประถมศึกษา (ป.1 -ป.6)
3. ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

ชั้นอนุบาล

อนุบาล 1 จำนวน 4 ห้อง
อนุบาล 2 จำนวน 4 ห้อง
อนุบาล 3 จำนวน 4 ห้อง

ชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง
ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนห้องเรียน 62 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 2,056 คน

บุคลากรของโรงเรียนแบ่งตามสายงาน ดังนี้

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน
รองผู้อำนวนการสถานศึกษา จำนวน 2 คน
พนักงานครู จำนวน 83 คน
ผู้ช่วยครูผู้สอน จำนวน 25 คน
บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 4 คน
นักการภารโรง / แม่ครัว จำนวน 10 คน
พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 คน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 126 คน